English (United Kingdom)Russian (CIS)

Годовой отчет за 2014 год

  Титульний аркуш

  Зміст

 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

 3. 1-10. Основні відомості про емітента (загальні)

 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 5. 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 6. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 7. Інформація про загальні збори акціонерів

 8. Інформація про дивіденди

 9. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 10. 1. Відомості про цінні папери емітента

 11. Опис бізнесу

 12. 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 14. Текст аудиторського висновку (звіту)

 15. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

  ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Баланс (Звіт про фінансовий стан) на р. 31.12.2014

  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік

  Звіт про власний капітал за 2014 рік

  Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік

  Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Фильтр     Количество строк:  
Заголовок материала
1 Зміст