English (United Kingdom)Russian (CIS)


Результат збори 2013 року

PDF Print E-mail

ПРОТОКОЛ №  12

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ МИРНОДОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД


26 квітня 2013р.

м. Первомайськ, с.Тошківка


Вступне слово має Голова реєстраційної комісії Гаук Олександр Борисович.

Відповідно до протоколу № 1 від 26.04.2013 року реєстраційної комісії всього в реєстрі 220 акціонерів. На зборах   присутні 4 акціонера . Зареєстровані акціонери володіють у сукупності  958923 акціями.

Згідно з п. 5.1, 5.2  Статуту Товариства статутний капітал складає 335880 (Триста тридцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 коп, поділений на 1343520 (Один мільйон триста сорок три тисячі п’ятсот двадцять) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п’ять копійок) кожна. Таким чином, відсоток голосів, що належать присутнім акціонерам дорівнює   71,37 %.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери і довірені особи, що мають відповідно до  Статуту Товариства  більш ніж 60  відсотків голосів.

З огляду на зазначене, загальні збори акціонерів ПАТ “МДЕЗ” вважаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії оголошує про  відкриття загальних зборів  акціонерів ПАТ “МДЕЗ”.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів  проводиться у відповідності до ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства” за принципом: одна акція – один голос.

Акціонерам надані бюлетні для голосування з вказаною на них кількістю їх голосів.

В процесі підготовки загальних зборів акціонерів ПАТ „МДЕЗ” пропозицій до порядку денного, запропонованого виконавчим органом, не надходило, тому на розгляд зборів пропонується наступний порядок денний:

Перелік питань порядку денного:

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання лічильної комісії.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
  4. Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2012 рік.
  5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
  6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені  Товариством  протягом 2012 року.

7.      Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом                        2013 року.

8.     Звільнення та обрання посадових осіб Товариства.

Загальні збори акціонерів ВАТ „МДЕЗ” оголошуються відкритими.

Розгляд питань порядку денного:


1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

З цього питання слухали: Голову реєстраційної комісії Гаук Олександра Борисовича.

Для керівництва роботою Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів. Головою загальних зборів запропоновано обрати Глухоєдова Сергія Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Бережко Андрія Анатолійовича.

Пропозиція щодо затвердження запропонованих кандидатур виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.


Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою загальних зборів Глухоєдова Сергія Анатолійовича, секретарем загальних зборів - Бережко Андрія Анатолійовича .


2. Обрання лічильної комісії.

З цього питання слухали: Голову зборів  Глухоєдова Сергія Анатолійовича.

Для підрахунку голосів з кожного питання порядку денного необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голови комісії та членів комісії. Головою комісії запропоновано обрати Бережко Олександра Анатолійовича , членами  комісії -  Назаренко Нателу Отарієвну та Шарун Олександра Івановича.

Пропозиція щодо затвердження запропонованих кандидатур виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.


Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голови комісії та членів комісії. Головою лічильної комісії обрати Бережко Олександра Анатолійовича , членами  комісії -  Назаренко Нателу Отарієвну та Шарун Олександра Івановича  .

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Слухали Голову Наглядової ради Бережко Андрія Анатолійовича, який доповів про роботу Наглядової ради за 2012 рік та ознайомив  присутніх з результатами планових засідань наглядової ради.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

Слухали Голову правління Гаук Олександра Борисовича, який доповів акціонерам про фінансову і господарську діяльність Товариства за 2012 рік.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

Слухали Голову Ревізійної комісії Авєскулова Юрія Григоровича, який доповів про результати діяльності Товариства, про роботу Ревізійної комісії за 2012 рік та ознайомив  присутніх з результатами планових перевірок.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

На голосування виноситься пропозиція  затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії (ревізора).


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії (ревізора).

4. Затвердження  річного звіту та балансу АТ за 2012 рік.

З цього питання слухали Головного бухгалтера Мореву Ірину Петрівну, яка доповіла акціонерам про показники річного звіту та балансу Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.

Пропонується затвердити  річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити  річний звіт та баланс АТ за 2012 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

З цього питання слухали Головного бухгалтера Мореву Ірину Петрівну, яка доповіла акціонерам, що завдяки наявності непокритого збитку у балансі, який склав 201,0 тис.грн., пропонується дівіденти за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Завдки наявності непокритого збитку у балансі дівіденти за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені  Товариством  протягом 2012 року.

Слухали Голову Наглядової ради Бережко Андрія Анатолійовича, який доповів, що протягом 2012 року Товариством були вчинені значні правочини, які Наглядова рада узгодила на своїх засіданнях та запропонувала схвалити їх на Загальних зборах акціонерів, а саме:

- угоду з ТОВ «Італінокс Донбас» №28/01/11 від 28.01.2011р. згідно рахунків на протязі 2012 року на загальну суму  1 415 970,89 грн.

Пропозиція виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім                           акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім                            акціонерам.


Рішення прийнято.

Вирішили

Схвалити значні правочини, які були вчинені  Товариством  протягом 2012 року, а саме:

- угоду з ТОВ «Італінокс Донбас» №28/01/11 від 28.01.2011р. згідно рахунків на протязі 2012 року на загальну суму  1 415 970,89 грн.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року .

Слухали Голову Наглядової ради Бережко Андрія Анатолійовича, який запропонував схвалити на Загальних зборах акціонерів значні правочини , що протягом 2013 року будуть вчинені Товариством на суму, яка не перевищує 100% активів товариства станом на 31.12.2012р., а саме  3110000,00 грн.

Пропозиція виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім                           акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім                            акціонерам.


Рішення прийнято.

Вирішили

Схвалити на Загальних зборах акціонерів значні правочини , що протягом 2013 року будуть вчинені Товариством на суму, яка не перевищує 100% активів товариства станом на 31.12.2011р., а саме  3110000,00 грн.

8. Звільнення та обрання посадових осіб Товариства.

З цього питання слухали Голову зборів  Глухоєдова Сергія Анатолійовича. Він доповів, що на теперішній час на розгляд Загальних зборів не надійшло пропозицій про звільнення та обрання посадових осіб Товариства, тому запропоновано склад посадових осіб Товариства залишити без змін.

Пропозиція виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.


Рішення прийнято.


Вирішили:

Склад посадових осіб Товариства залишити без змін.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ „МДЕЗ” ознайомив  присутніх, що всі питання порядку денного розглянуті, відповідні рішення прийняті та зафіксовані в протоколі.


Загальні збори акціонерів ПАТ „МДЕЗ”  оголошуються завершеними.
Голова зборів                                                       ___________________________


Секретар зборів                                                    ___________________________