English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оголошення про збори у 2013 року

PDF Print E-mail

Публічне акціонерне товариство „Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод”

(код за ЄДРПОУ 05766095)

Правління ПАТ „ Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод ” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26.04.2013 року о 13 годині 00 хв. за адресою: Луганська область,  м. Первомайськ, с.Тошківка, ПАТ «МДЕЗ», будівля прохідної.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитися з 11-00 до 12-30  26.04.2013 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2013 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність,  оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (050) 4721255.

Перелік питань порядку денного:

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання лічильної комісії.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
  4. Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2012 рік.
  5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
  6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені  Товариством  протягом 2012 року.
  7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013 року.
  8. Звільнення та обрання посадових осіб Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 10-00 до 12-00 години в кімнаті  № 2 (бухгалтерія), а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заст.голови правління Бережко О.А.

Інформація про основні показники фінансово – господарської діяльності

ПАТ „ Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод ” (тис. грн.):

Найменування показника

Період

Звітний 2012р.

Попередній 2011р.

Усього активів

3278,8

2846,8

Основні засоби

1334,0

1431,8

Довгострокові фінансові інвестиції

0,00

0,00

Запаси

1125,5

709,4

Сумарна дебіторська заборгованість

0

14,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

6,4

1,1

Нерозподілений прибуток

-201,0

-63,5

Власний капітал

1702,9

1840,4

Статутний капітал

335,9

335,9

Довгострокові зобов`язання

0,00

0,00

Поточні зобов`язання

0,00

0,00

Чистий прибуток (збиток)

-137,5

-95,4

Середньорічна кількість акцій (шт)

1343520

1343520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

23

20


Голова правління ПАТ  „ МДЕЗ ” _____________ Гаук О.Б.

Товариство проводить викуп акцій у акціонерів. Довідки за тел. 050 4721255.