English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оголошення про збори у 2017 року

PDF Print E-mail

Публічне акціонерне товариство „Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод”

(код за ЄДРПОУ 05766095)

Правління ПАТ „Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 28.04.2017 року о 13 годині 00 хв. за адресою: Луганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний,б. 6, кв. 7. Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах буде проводитися з 11-00 до 12-30 год. 28.04.2017 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24.04.2017 року. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність,  оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (050) 4721255.

Перелік питань порядку денного:

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання лічильної комісії.
  3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
  4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
  6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
  7. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
  8. Звільнення та обрання посадових осіб Товариства.
  9. Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством протягом 2016 року.

10.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року.

11.  Внесення змін до статуту Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства: Луганська область,  Попаснянський р-н, смт. Тошківка, ПАТ «МДЕЗ», у робочі дні з 10-00 до 12-00 години в кімнаті  № 2 (бухгалтерія), а в день проведення загальних зборів також у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mo-ez.com.ua.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заст. голови правління Глухоєдов С. А.

Інформація про основні показники фінансово – господарської діяльності

ПАТ „ Мирнодолинський дослідно-експериментальний завод ” (тис. грн.):

Найменування показника

Період

Попередній 2015р.

Звітний 2016р.

Усього активів

2237,7

3398,4

Основні засоби

1127,8

1033,1

Довгострокові фінансові інвестиції

0,00

0,00

Запаси

145,9

1678,2

Сумарна дебіторська заборгованість

380,3

308,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

308,7

126,3

Нерозподілений прибуток

-153,8

35,8

Власний капітал

1750,1

1939,7

Статутний капітал

335,9

335,9

Довгострокові зобов`язання

0,00

0,00

Поточні зобов`язання

0,00

0,00

Чистий прибуток (збиток)

124,1

189,7

Середньорічна кількість акцій (шт)

1343520

1343520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

18

18

Голова правління ПАТ „МДЕЗ ”  Гаук О.Б.