English (United Kingdom)Russian (CIS)


Результат збори 2014 року

PDF Print E-mail

ПРОТОКОЛ №  13

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ МИРНОДОЛИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД


29 квітня 2014р.

м. Первомайськ, с.Тошківка-1


Вступне слово має Голова реєстраційної комісії Гаук Олександр Борисович.

Відповідно до протоколу № 1 від 29.04.2014 року реєстраційної комісії всього в реєстрі 220 акціонерів. На зборах   присутні 4 акціонера . Зареєстровані акціонери володіють у сукупності  958923 акціями.

Згідно з п. 5.1, 5.2  Статуту Товариства статутний капітал складає 335880 (Триста тридцять п’ять тисяч вісімсот вісімдесят) гривень 00 коп, поділений на 1343520 (Один мільйон триста сорок три тисячі п’ятсот двадцять) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п’ять копійок) кожна. Таким чином, відсоток голосів, що належать присутнім акціонерам дорівнює   71,37 %.

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери і довірені особи, що мають відповідно до  Статуту Товариства  більш ніж 60  відсотків голосів.

З огляду на зазначене, загальні збори акціонерів ПАТ “МДЕЗ” вважаються правомочними.

Голова реєстраційної комісії оголошує про  відкриття загальних зборів  акціонерів ПАТ “МДЕЗ”.

Порядок голосування на загальних зборах акціонерів  проводиться у відповідності до ст. 42 Закону України „Про акціонерні товариства” за принципом: одна акція – один голос.

Акціонерам надані бюлетні для голосування з вказаною на них кількістю їх голосів.

В процесі підготовки загальних зборів акціонерів ПАТ „МДЕЗ” пропозицій до порядку денного, запропонованого виконавчим органом, не надходило, тому на розгляд зборів пропонується наступний порядок денний:

Перелік питань порядку денного:

  1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання лічильної комісії.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).
  4. Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2013 рік.
  5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
  6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені  Товариством  протягом 2013 року.

7.      Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом                        2014 року.

8.     Звільнення та обрання посадових осіб Товариства.

Загальні збори акціонерів ПАТ „МДЕЗ” оголошуються відкритими.

Розгляд питань порядку денного:


1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

З цього питання слухали: Голову реєстраційної комісії Гаук Олександра Борисовича.

Для керівництва роботою Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів. Головою загальних зборів запропоновано обрати Глухоєдова Сергія Анатолійовича, секретарем загальних зборів – Бережко Андрія Анатолійовича.

Пропозиція щодо затвердження запропонованих кандидатур виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.


Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головою загальних зборів Глухоєдова Сергія Анатолійовича, секретарем загальних зборів - Бережко Андрія Анатолійовича .


2. Обрання лічильної комісії.

З цього питання слухали: Голову зборів  Глухоєдова Сергія Анатолійовича.

Для підрахунку голосів з кожного питання порядку денного необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голови комісії та членів комісії. Головою комісії запропоновано обрати Бережко Олександра Анатолійовича , членами  комісії -  Назаренко Нателу Отарієвну та Шарун Олександра Івановича.

Пропозиція щодо затвердження запропонованих кандидатур виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.


Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голови комісії та членів комісії. Головою лічильної комісії обрати Бережко Олександра Анатолійовича , членами  комісії -  Назаренко Нателу Отарієвну та Шарун Олександра Івановича  .

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Слухали Голову Наглядової ради Бережко Андрія Анатолійовича, який доповів про роботу Наглядової ради за 2013 рік та ознайомив  присутніх з результатами планових засідань наглядової ради.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

Слухали Голову правління Гаук Олександра Борисовича, який доповів акціонерам про фінансову і господарську діяльність Товариства за 2013 рік.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

Слухали Голову Ревізійної комісії Авєскулова Юрія Григоровича, який доповів про результати діяльності Товариства, про роботу Ревізійної комісії за 2013 рік та ознайомив  присутніх з результатами планових перевірок.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.

На голосування виноситься пропозиція  затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії (ревізора).


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу, звіт ревізійної комісії (ревізора).

4. Затвердження  річного звіту та балансу АТ за 2013 рік.

З цього питання слухали Головного бухгалтера Мореву Ірину Петрівну, яка доповіла акціонерам про показники річного звіту та балансу Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

Пропонується затвердити  річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити  річний звіт та баланс АТ за 2013 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

З цього питання слухали Головного бухгалтера Мореву Ірину Петрівну, яка доповіла акціонерам, що завдяки наявності непокритого збитку у балансі, який склав 61,0 тис.грн., пропонується дівіденти за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Завдки наявності непокритого збитку у балансі дівіденти за звітний період не нараховувати та не виплачувати.

6. Схвалення значних правочинів, які були вчинені  Товариством  протягом 2013 року.

Слухали Голову Наглядової ради Бережко Андрія Анатолійовича, який доповів, що протягом 2013 року Товариством були вчинені значні правочини, які Наглядова рада узгодила на своїх засіданнях та запропонувала схвалити їх на Загальних зборах акціонерів, а саме:

- угоду з ТОВ «АВ метал груп» №ЛГО 165 від 18.01.2012р. згідно рахунків на протязі 2013 року на загальну суму  858830,14 грн. ;

- угоду з ТОВ «Італінокс Донбасс» № 28/01/11 від 28.01.11р., додаткова угода №1 від 2.01.2013р., згідно рахунків на протязі 2013 року на суму 2086003,51грн. ;

- угоду з ТОВ «Інтер інокс» № 22/04/13 від 22.04.13р. згідно рахунків на протязі 2013 року на суму 805275,09 грн. ;

- угоду з ТОВ «Метінвест Холдінг» № 02/11-255-П від 22.04.11р. специфікація №10 від 1.02.2013р.  на суму 970000,00 грн.

Пропозиція виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім                           акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім                            акціонерам.


Рішення прийнято.

Вирішили

Схвалити значні правочини, які були вчинені  Товариством  протягом 2013 року, а саме:

- угоду з ТОВ «АВ метал груп» №ЛГО 165 від 18.01.2012р. згідно рахунків на протязі 2013 року на загальну суму  858830,14 грн. ;

- угоду з ТОВ «Італінокс Донбасс» № 28/01/11 від 28.01.11р., додаткова угода №1 від 2.01.2013р., згідно рахунків на протязі 2013 року на суму 2086003,51грн. ;

- угоду з ТОВ «Інтер інокс» № 22/04/13 від 22.04.13р. згідно рахунків на протязі 2013 року на суму 805275,09 грн. ;

- угоду з ТОВ «Метінвест Холдінг» № 02/11-255-П від 22.04.11р. специфікація №10 від 1.02.2013р.  на суму 970000,00 грн.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року .

Слухали Голову Наглядової ради Бережко Андрія Анатолійовича, який запропонував схвалити на Загальних зборах акціонерів значні правочини , що протягом 2014 року будуть вчинені Товариством на суму, яка не перевищує 100% активів товариства станом на 31.12.2013р., а саме  2870000,00 грн.

Пропозиція виноситься на голосування.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім                           акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім                            акціонерам.


Рішення прийнято.

Вирішили

Схвалити на Загальних зборах акціонерів значні правочини , що протягом 2014 року будуть вчинені Товариством на суму, яка не перевищує 100% активів товариства станом на 31.12.2013р., а саме  2870000,00 грн.

8. Звільнення та обрання посадових осіб Товариства.

З цього питання слухали Голову зборів  Глухоєдова Сергія Анатолійовича.

Він доповів, що на теперішній час правління товариства складається з двох осіб – Голови правління та Члена правління. Пропозицій про зміну кількісного складу правління не надходило.

На теперішній час у Товаристві створена Ревізійна комісія, яка складається тільки з однієї особи. Пропозицій щодо кандидатів на посади у Ревізійній комісії не надійшло.

Також згідно Статуту передбачено існування в Товаристві Наглядової ради, яка складається з 3 осіб – Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради.

Зальним зборам  запропоновано:

1. Залишити без змін діючий склад правління:

-   Голова правління – Гаук Олександр Борисович;

-   Член правління – Морева Ірина Петрівна,

подовживши їх повноваження на наступні три роки.

2. З обраними Головою та членом правління укласти відповідні контракти. Доручити підписати контракти з боку Товариства Голові Наглядової ради Бережко Андрію Анатолійовичу .

3. Склад ревізійної комісії не змінювати, повноваження Голови Ревізійної комісії – Авєскулова Юрія Григоровича продовжити на наступні три роки та  укласти з ним відповідний трудовий договір.

4. Доручити підписати договір з боку Товариства Голові загальних зборів Глухоєдову Сергію Анатолійовичу.

5. Залишити діючий склад Наглядової ради без змін:

-    Голова Наглядової ради – Бережко Андрій Анатолійович;

-    Член Наглядової ради – Глухоєдов Сергій Анатолійович;

-    Член Наглядової ради – Бережко Галина Василівна,

подовживши їх повноваження на наступні три роки.

6. З обраними Головою та членами Наглядової ради укласти відповідні трудові договори. Доручити підписати трудові договори з боку Товариства Голові правління Товариства Гаук Олександру Борисовичу.

Питань до доповідача від акціонерів не надійшло.


Результати голосування:

“За” - 958923 голосів або 100% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Проти” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.

„Утрималось” - 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, що належать присутнім акціонерам.


Рішення прийнято.


Вирішили:

1. Залишити без змін діючий склад правління:

-   Голова правління – Гаук Олександр Борисович;

-   Член правління – Морева Ірина Петрівна,

подовживши їх повноваження на наступні три роки.

2. З обраними Головою та членом правління укласти відповідні контракти. Доручити підписати контракти з боку Товариства Голові Наглядової ради Бережко Андрію Анатолійовичу.

3. Склад ревізійної комісії не змінювати, повноваження Голови Ревізійної комісії – Авєскулова Юрія Григоровича продовжити на наступні три роки та  укласти з ним відповідний трудовий договір.

4. Доручити підписати договір з боку Товариства Голові загальних зборів Глухоєдову Сергію Анатолійовичу.

5. Залишити діючий склад Наглядової ради без змін:

-    Голова Наглядової ради – Бережко Андрій Анатолійович;

-    Член Наглядової ради – Глухоєдов Сергій Анатолійович;

-    Член Наглядової ради – Бережко Галина Василівна,

подовживши їх повноваження на наступні три роки.

6. З обраними Головою та членами Наглядової ради укласти відповідні трудові договори. Доручити підписати трудові договори з боку Товариства Голові правління Гаук Олександру Борисовичу.

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ „МДЕЗ” ознайомив  присутніх, що всі питання порядку денного розглянуті, відповідні рішення прийняті та зафіксовані в протоколі.


Загальні збори акціонерів ПАТ „МДЕЗ”  оголошуються завершеними.

Голова зборів                               Глухоєдов С.А.


Секретар зборів                               Бережко А.А.